ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στα πλαίσια της πλήρους διαφάνειας των αποφάσεων, στην παρούσα σελίδα δημοσιεύονται τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σε μορφή PDF.

Πρακτικά συνεδριάσεων 2015

Πρακτικά συνεδριάσεων 2016

Πρακτικά συνεδριάσεων 2017

Ο Γραμματέας Δ.Σ.